مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

کارگزاشتن هر گونه علایم (جز علامت کانون جهانگردی و آن چه در همین آییننامه پیشبینی شده) و پلاکهای متفرقه و پرچم و همچنین الصاق هر دسته اطلاع رسانی و نوشته و عکس و نوشتن عبارات و رسم نقوش روی شیشه یا این که بدنه، باطن یا این که خارج وسایل نقلیه سوای اذن شهربانی ممنوع است. هیچ کس حق ندارد هیچ مدل وسیلهی نقلیهای را که طبق حیث متخصص شهربانی یا این که ژاندارمری اساسی عیب و نقص فنی بوده یا فاقد وسایل ایمنی تمام مقرر در این آییننامه باشد در راهها براند. هیچ کس نمیتواند به شخص فاقد گواهینامهی رانندگی لازم، اجازهی رانندگی اساسی وسیلهی نمونه سوال دین نامه اصلی پایه سوم خود را بدهد. هیچ کس حق ندارد وسیلهی نقلیهای را که متعلق به او نیست یا این که راننده آن نمی باشد بدون اذن کسی که آن را در اختیار داراست از محل خویش حرکت دهد یا این که مهم آن رانندگی کند مگر مأموران انتظامی آن هم در حدود مقررات و وظایف قانونی. هر کس که مسئول حرکت دادن و سوق دهی حیوانات هست باید علایم هدایت و رانندگی و آن قسمت از مقررات همین آییننامه را که به وی مربوط میشود، در راههای عمومی رعایت نماید. پلاک خودروی خودتان را به شماره ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ ارسال کنید و بعد از آن درخواست بازبینی خودتان را به ثبت برسانید. پس از انتها هر امتحان چنانچه پاسخنامه را در اختیار نداشته باشید نمیتوانید از صحیح یا این که غلط بودن پاسخها اطمینان حاصل کنید و در غایت به نقص‌ برمیخورید به این ترتیب عملکرد نمایید که همیشه سوالات را دارای جواب دانلود کنید. این خصوصیت ها نیز سبب ساز شده تا چراغ راهنمایی سولار در رقابت دارای چراغ راهنمایی برقی جلوتر زنند. امروزه در مدارس و در مقاطع بالاتر نیز مدار چراغ هدایت اساسی کنتاکتور نیز برای شناخت علم آموزان اهمیت طرز کار چراغ هدایت حساس کنتاکتور تدریس دیتا می شود تا با روش کار چراغ هدایت به درستی آشنا شوند. 2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) در‌حالتی که در اثر ارتکاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به خلافکار تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می شود. رانندگان همین قبیل وسایل نقلیه موظفند هنگامی که عبور آن ها از تقاطع راهآهن مجاز میباشد قبل از رسیدن به آن توقف کامل کنند و پس از مشاهدهی طرفین و اطمینان از عدم خطر احتمالی از آن جا بگذرند. تبصره2ـ صددرصد درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به بانک در اختیار شهرداری ذیربط قرار می گیرد تا به جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه کند. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت نمونه پرسش ها آئین طومار لو رفته.

حتما بخوانید:
رنت خودرو در اسپانیا - وبلاگ - سوییچ ایران - رنت ماشین در اسپانیا