آنگاه از چسبیدن سلولها، محیط کشت چاهکها تخلیه شده و درصدهای متفاوت از سکرتوم سلولهای هم زمان ترانسفکت شده اصلی Nrf2 وHIF-1α (MSC-HIF-Nrf2) به آنها اضافه شد و به مدت یک شب در انکوباتور استاندارد کشت سلولی مراقبت شدند. یک تارنما حرفهای می بایست به گونهای طراحی شود که در ابتدا از لحاظ گرافیکی و ظاهری مخاطب را به خود جذب نماید، و بعد از آن دیتاها گزینه نیاز مخاطب به شیوهی حرفهای و کاربر پسندی در معرض دید او قرار بگیرد. در سؤال سوم از شیوهی گراندد تئوری به کارگیری میشود. ایده مهم گراندد تئوری یا نظریه زمینه­ای همین هست که بهجای استعمال از دادهها برای امتحان فرضیه­های حاصل از ادبیات پژوهش مربوط به مسئله که در تحقیقات مقداری به کارگیری میشود، از گزارش­های کلامی اشخاص در مورد تجربه­های خویش به­عنوان دیتا به کارگیری شود. صرفا بخش فرانت اند انجام میشود، به این معنی که تمام مطالب و محتویات تارنما طی یکبار جمع آوری میشود و هر مورد از صفحات وب سایت بصورت جداگانه طراحی و بارگذاری میشوند.در این دسته وب سایت ها هرگونه تغییر‌و تحول و دگرگون سازی می بایست به وسیله طراح و متخصص وبسایت انجام گیرد. باز‌نگری محتوا طی سه سطح قبل از بررسی ( آمادهسازی و سازماندهی )، تحلیل مواد ( پیام )و پردازش نتیجه ها انجام میگیرد. ، 2000، 124) به جهت حصول اطمینان از روایی پژوهش، گزارش نهایی تراز نخست فرآیند تحلیل و مقوله­های بهدستآمده از آن، به سه نفر از متخصصان سند تحول و یک نفر متخصص آموختن و تربیت دیتا شد تا پس از بازبینی، پیشنهادهایشان در مرحله کدگذاری باز، اعمال گردد. در بخش اولیه بررسی محتواست: باز‌نگری محتوا نوعی نحوه پژوهشی هست که به جهت آشکارسازی یا این که انتخاب ویژگی­های مورد ها کتاب یا دیداری بکار میرود. به طرز تحلیل سندها و متن‌ها علمی، گزارشهای مراجع تخصصی، مشاوره و گفتگو اهمیت متخصصان یاد دادن و تربیت است. مصاحبه به­عنوان اصلی­ترین طرز جمع­آوری در پژوهش پدیدار شناختی می باشد که موقعیتی را مهیا می‌کند تا شرکت­کننده نگرش خود نسبت به جهان را آن­طور که تجربه کرده حیاتی استعمال از زبان و لغت ها مختص تشریح کند. در مرحله کدگذاری محوری، مقوله­های استخراجشده از هر گفتگو را باهم و مهم مقوله­های بقیه مصاحبه­ها مقایسه و مقوله­ها طراحی وبسایت در کرج فتوشاپ را یکپارچه میکنیم. در تراز کدگذاری باز ، متن کلیه مصاحبه­ها بهصورت جداگانه و خط به خط مطالعه، مفاهیم و بعد مقوله­های آن استخراج میگردد. در مرحله کدگذاری انتخابی ، مقوله­ها و بعدها آنها، مقایسه و یکپارچهشده ، طبقات نهایی به دست میآیند که گام نخستین برای استخراج دسته از دادهها میباشد (منصوریان،1386، ص13). در همین پژوهش نیز داده­ها از مذاکره نصفه ساختاریافته حساس متخصصین یاد دادن و تربیت گردآوری و آن‌گاه طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی که طرز مورداستفاده در این دسته پژوهش است، اجرا میگردد.

ایندکسر