دانلود آهنگ شاه پسر داریم دوماد قند و عسل داریم عروس

این اثر شاه پسر داریم دوماد فوق العاده شاد و زیبا رو هرگز از دست ندید

این آهنگ را میتوانید از بخش ریمیکس عروسی سایت ریمیکس باران مشاهده کنید

متن آهنگ

شاه پسر داریم دوماد قند عسل داریم عروس
نقل تر داریم دوماد شعرو غزل داریم عروس
امشب شبه عروسیه مبارکه و مبارکه ، مبارکه
امشب شبه رو بوسیه مبارکه و مبارکه ، مبارکه

اومدیم نقل و نبات

اینه و شمعدون بیاریم

دست این عروسو تو دستای دوماد بذاریم

بهترین شب تو شبای زندگیت همین شبه

واسه عروس و دوماد

قشنگ ترین شب امشبه

امشب شب عروسیه مبارکه و مبارکه

امشب شب رو بوسیه مبارکه و مبارکه

موقع رقص و هلهلس دف بزنین و نی بزنین

شاه پسر داریم دوماد
قند و عسل داریم عروس
نقل تر داریم دوماد
شعر و غزل داریم عروس

امشب شب عروسیه مبارکه و مبارکه

امشب شب رو بوسیه مبارکه و مبارکه

اومدیم نقل و نبات

اینه و شمعدون بیاریم

دست این عروسو تو دستای دوماد بذاریم

بهترین شب تو شبای زندگیت همین شبه

واسه عروس و دوماد

قشنگ ترین شب امشبه

امشب شب عروسیه مبارکه و مبارکه

امشب شب رو بوسیه مبارکه و مبارکه

گل بیارین و گل بیارین

می بزنین و می بزنین

موقع رقص و هله لس

دف بزنین و نی بزنین

ایندکسر